Centrum města budoucnosti
Center of City of the Future

Aktuality

Chytrá města 2021

CCF CIIRC se stalo oficiálním partnerem pátého ročníku národní soutěže chytrých měst Chytrá města 2021

Přihlášky do soutěže je možné zasílat zde

POST COVID RESTART Setkání

Po velmi dlouhé době proběhlo 3.6.2021 Setkání partnerů a hostů CCF – konečně „naživo“ v prostorách CIIRC. Atmosféra byla velmi uvolněná a přátelská. Po úvodním slovu pana ředitele CIIRC Mgr. Ondřeje Veleka, seznámil vedoucí CCF ing. arch. Michal Postránecký přítomné hosty s plánovanými akcemi, změnami a chystanými projekty v nadcházejícím období. Součástí setkání bylo i několik prezentací a vystoupení partnerů a hostů.

„Od chytrých staveb starého Říma či české minulosti se můžeme učit klidně i nyní – při budování budoucích smart cities,”

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. arch. Michal Postránecký, zakladatel Centra města budoucnosti na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického (CIIRC ČVUT). Institut spojuje excelentní výzkumné týmy, mladé talenty a unikátní know‑how s cílem posouvat technologické hranice a navázat na to nejlepší z tradic českého technického vzdělávání. Těžiště výzkumné práce CIIRC ČVUT se zaměřuje na čtyři základní pilíře: průmysl, energetiku, chytrá města a zdravou společnost, a to jak v základním, tak aplikovaném výzkumu. Institut byl založen v roce 2013 profesorem Vladimírem Maříkem, který dnes působí na pozici vědeckého ředitele. CIIRC ČVUT sídlí v moderní budově v pražských Dejvicích, kde se nachází i průmyslový testbed a testbed města budoucnosti.

Michal Postránecký: Nejchytřejším městem na světe je momentálně Singapur

Jakou náplň má CIIRC v souvislosti s moderní výstavbou, chytrými městy, městy budoucnosti?

V rámci CIIRC ČVUT vzniklo i centrum transferu – Centrum města i celé společnosti, navýšení rovnocenného přístupu k informacím a možnosti aktivního  spolurozhodování  o  věcech  společných v rámci spravedlivého systému řízení společnosti. budoucnosti (Center of City of the Future – CCF CIIRC) za účelem při spět k formulaci vize, jak by měla vypadat budoucnost měst a společnosti v horizontu dvaceti až padesáti let. CCF s pomocí expertů z mnoha oborů a domén vědění napomáhá formulovat, jakou cestou k těmto vytčeným cílům postupně dospět. I díky takzvaných virtuálních dvojčat lze simulovat tuto budoucnost a s pomocí virtuální reality vybrané procesy řídit a vzdáleně spolupracovat na jejich zdokonalování.   

Když se bavíme o pojmu „chytré město“, co si pod tím máme vlastně přesně představit? Pohodlnost?

V tom nejčistším pohledu na koncept chytrého města se slovem chytrý vyjadřuje implementace digitálních technologií a řešení (umožněných těmito technologiemi) do stávající struktury urbánních celků a společnosti, která je obývá. To platí i o prostoru, který je mezi těmito celky a infrastruktuře, která je propojuje. Výsledkem by mělo být i propojení jednotlivců v rámci lokální komunity i celé společnosti, navýšení rovnocenného přístupu k informacím a možnosti aktivního  spolurozhodování  o  věcech  společných v rámci spravedlivého systému řízení společnosti.

„Samozřejmě, že tyto technologie mohou pomoci i k opačnému efektu, například udržení byrokratického a diktátorského způsobu vlády v dané oblasti či zemi.“

Chytrost je určitě i o pohodlnosti i úspornosti. Budeme‑li schopni vykonávat určité procesy a úkony úsporněji z hlediska energie a zdrojů, a přitom nás to bude stát méně úsilí (opět méně energie, kterou musíme vydat), bude to určitě správně. S ohledem na životní styl založený na tzv. trvale udržitelném rozvoji celého prostředí, který zde na zemi spoluužíváme, včetně ochrany jeho přírodního ekosystému ve všech měřítkách, je nutné použít inteligentní technologie a inovace ku prospěchu nejen planety země, ale i lidstva, které ji obývá. Bohužel hodně našich snah může mít i opačný efekt.

Předpokládám, že chytrá byla města již před staletími – určitě můžeme najít příklady chytrosti“ i ve starém Římě či v Praze

Řím jste trefil. Klidně bychom ho mohli označit za jeden z prototypů chytrého města minulosti. Za jedny z nejchytřejších staveb na světě mohou být rozhodně označeny římské akvadukty. Tato stavební díla v podobě mostů (viaduktů), povrchových i podpovrchových staveb dodávala vodu do měst a mnohé z nich fungují dodnes! Z architektonického hlediska propojeného s funkcí je jednou  z nedůležitějších staveb starého Říma Pantheon. Byl postaven   v roce 125(8) našeho letopočtu. Je postaven z nevyztuženého betonu a jeho kopule má průměr 43,22 metru. V jejím středu je   9 metrů široký kruhový otvor, takzvaný oculus. Naprosto unikátní stavba dodnes nepřekonatelných parametrů. Můžeme ale mluvit o dalších chytrých stavbách a „systémech“ starého Říma, které dokazují chytrost myšlení jejích tvůrců a vládců. Ale příklady z minulosti můžeme najít i v Praze. Takovým chytrým technickým dílem jistě byla ojedinělá stavba své doby – stoka odvodňující areál strahovského kláštera premonstrátů. Při budování kláštera v polovině 12. století byla přivedena pitná voda z petřínských štol. Zároveň s tím byla vybudována odvodňovací štola zbavující stavební komplex odpadní vody. Za chytrou stavbu můžeme určitě označit i Karlův most, který byl na svojí dobu zajímavý nejen ze stavebního hlediska, ale také podpořil dopravu mezi oběma břehy.

Bez nějakých předsudků… Měla svou chytrost i města budovaná v době socialismu?

Možná Vás budu šokovat, ale jednoznačně ano. Budu teď mluvit o Praze. Měl jsem možnost před rokem 1989 pracovat asi tři roky na Útvaru hl. Města Prahy v Ateliéru urbanisticko‑architektonické syntézy. To, co jsme tam dělali, je přesně to, co se od dnešního konceptu, v jeho čisté formě, označovaného jako „smart city“ očekává. Připravili jsme například koncepci Prostorové analýzy Prahy do roku 2030. Předpokládali jsme zásadní rozvoj technologií a jeho vliv na způsob života a celé společnosti bez ohledu na stávající politické zřízení. Jediné co jsme neměli, jsou analytické nástroje a prostředky a tím pádem ani tolik úžasných dat, které máme k dispozici dnes a ani zobrazovací technologie, které byly tehdy na úrovni „pastelkování“. Náš návrh byl celý vybarven ručně na mapy v měřítku 1 : 10 000, což byl výkres o celkovém rozměru asi 4 × 4 metry. Nicméně prostorové parametry a kritéria byla v té době perfektně zpracovaná a připravená do tabulek, ideálně pro počítače, které jsme ovšem neměli k dispozici. Stačilo je jenom převzít, nandat do databází a pracovat s nimi. Bohužel se sametovou revolucí bylo v tomto případě z vaničky společně s vodou vylito i toto chytré dítko a dodnes nemáme takto ucelený materiál, podle kterého je možné například spočítat již během návrhu, jaké investiční náklady si vyžádá případná realizace námi navrhovaného města nebo jeho části.

V posledních dvou desítkách let vznikaly v hojné míře satelitní městečka. Je toto podle Vás právě ta diskutovaná budoucnost? Co těm satelitům podle Vás chybí?

Vy říkáte 20 let, ale myslím, že to je o deset let více. V devadesátkách zaplavilo náš venkov a okolí měst tzv. podnikatelské baroko. Tato specifická situace, která vznikla po roce 1989 v naší zemi, je problém, který nás bude ještě delší dobu provázet. Stavby vznikly většinou takovou metodou záplat. Stavělo se nejdříve tam, kde to zrovna šlo. Většinou bez ohledu na vztahy s již existující infrastrukturou, která se zde vyvíjela většinou přirozenou cestou, když nebudeme počítat satelitní sídlištní zástavbu na okraji měst, která se ale děla v rámci sídelního intravilánu. Nikdo neřešil u těchto satelitů vybavenost, která by na tuto výstavbu měla být navázána. Teď jsou z těchto satelitů mnohdy mininoclehárny, ze kterých je třeba každý den vyjíždět pro každou maličkost do nejbližšího města.

„Nejsem si jistý, že strukturou těchto satelitů a svou kvalitou dokáží dostatečně uspokojit většinu svých obyvatel. Možná, že další generace jejich majitelů se z nich budou snažit odstěhovat.“

Vraťme se ještě k otázce: „Co si máme představit pod pojmem „chytrá města budoucnosti“?

Z pohledu architekta – urbanisty, tedy odborníka, který je z podstaty své profese zodpovědný za rozvoj urbánních systémů včetně společnosti, která je obývá a užívá, raději než o chytrých městech mluvím o vizi města budoucnosti. Urbanista by měl být schopen vést a koordinovat široký tým expertů v širokém vějíři vědních oborů a je‑ jich znalost vtisknout do jedinečného mixu, jakým například každý region, město, či vesnice jsou. Výsledkem této práce je formulace vize i návod k realizaci této vize v čase. Tento výsledek by měl být maximálně dynamický, bez ohledu na to, jak rigidní tyto systémy ze své podstaty jsou. Významným hlediskem je i resilience a schopnost regenerace a neustálého vývoje směrem k vlastní komplexnosti. Koncept tzv. chytrého města je propagován v podstatě posledních patnáct let. Postupně je snaha jeho význam rozšiřovat do všech oborů a argumentuje se holistickým přístupem při jeho řešení. To je však podstatou již výše zmíněného obsahu práce urbanisty při tvorbě vize města. Proto tvrdím, že koncept chytrého města by měl zůstat v hranicích implementace inovativních digitálních technologií a řešení do stávajících a plánovaných urbánních struktur a do řízení a údržby těchto systémů. Měl by pomoci k analýze jejich stávajícího stavu a systémovému přístupu při hledání optimálních řešení a schopnosti generování variantního pohledu do budoucnosti. Stejně tak k autonomnímu řízení jednotlivých procesů v rámci urbánních subsystémů a jejich částí. A někdy i nás samotných. Města a jejich infrastruktura jsou obývaná a užívaná lidmi. V relativně blízké budoucnosti i značným množstvím robotických bytostí různého stupně inteligence a v mnoha roztodivných podobách. Někdy i v neviditelné formě, v rámci virtuálního prostoru, začínáme vstupovat do nového období evolučního vývoje celé civilizace. A koncept chytrých měst je součástí této evoluce.

Kde v zahraničí bychom měli chodit pro příklady?

Každý rok se vyhlašuje několik žebříčků s vítězi pomyslné soutěže o nejchytřejší město na světě. Výsledek je většinou založen na vyhodnocení KPI (Key Performance Indicators). V různých kategoriích se mohou výsledky značně lišit. Tak například celkově nejchytřejším městem na světe je momentálně Singapur, za ním jsou Soul, Londýn, Barcelona a Helsinky. Z hlediska vize je naopak nejlépe hodnocené město Bandung (jedno z největších měst Indonésie– 2,4 milionu obyvatel – metropolitní oblast pak obývá až 7 milionů lidí, pozn. redakce) a za ním následují Tokio, Columbus v Ohiu, Vídeň či New York City. Nejvyšší ohodnocení z hlediska správy města získala města Dublin, Hamilton, Amsterdam a Berlín. Osob‑ ně mě nejvíce zaujalo hodnocení inovačního ekosystému neboli pohledu na to, jak jsou tato města otevřená pro inovace a jejich adaptaci. Zvítězilo Sydney a za ním se umístil Tallinn, Barcelona, Singapur či Busan (Pusan) s Berlínem. Najdete i jiné žebříčky, ale v podstatě na nich na nejvyšších příčkách budou figurovat stejná města. Možná jen ve trochu jiném pořadí.

Můžeme i na úrovni Česka hovořit o pilotních městech nebo čtvrtích, které tyto definice naplňují?

V Česku rovněž existuje několik žebříčků, které zatím hodnotí chytrá řešení v rámci měst a regionů. Osobně neumím vyhodnotit žádné město, které by reálně dosáhlo na označení „smart city“. Nicméně mnoho z nich o tomto označení již dlouho hovoří a mají to i ve svých strategických plánech a postupně realizují různá chyt‑ rá řešení. Pokud se česká města dnes označují jako „smart city“, je to podle mě více píár, než realita.

Existuje vztah mezi rozvojem uplatnění BIM ve stavebnictví a „chytrými městy“?

BIM je nástroj, který se používá ve fázi projektování, organizaci přípravy a realizaci stavby a následně pro property a facility management. Pomocí BIM je možné stavět přesněji, levněji a rychleji a následně hodně ušetřit při správě nemovitosti a provozu. Tento nástroj lze označit za chytrý, jelikož nám umožňuje dynamicky reagovat na současnou situaci a pomocí něj a různých jeho příslušenství lze v podstatě predikovat budoucí chování objektu i jeho uživatelů a adaptovat všechny související systémy na nastalou situaci, která by pro celý systém mohla být kritická. BIM nástroje se dnes již běžně používají projektanti i při realizaci staveb. V obou těchto etapách dochází ke sběru ohromné spousty informací a dat, která jsou následně využita správci komplexů budov nebo celých funkčních infrastrukturních celků, jako jsou dálnice, systém rozvodů vody a odpadu a dalších distribučních sítí a podobně.

Každé vylepšení, zjednodušení (zpohodlnění) života člověka s sebou nese velké nároky na energie. Kde je města získají, když se pomalu loučíme s velkými stabilními zdroji, budoucnost jádra je nejasná, obnovitelné zdroje zatím nestabilní…?

Toto je velmi složitá otázka, jelikož hlavní rozhodnutí o budoucím řešení je bohužel v rukách politiků a ne odborníků. Tito experti sice nabízí různé varianty, ale bohužel tak úplně nezáleží na nich, jaký bude konečný výsledek. Je to problém extrémně komplexní s dlouhými termíny realizace a spojený s ohromnou finanční zátěží. Realizace chytré distribuční sítě, takzvaného smart energetického gridu, nemá jedno řešení, na kterém je možné se shodnout.

Je potřeba v oblasti energetiky minimalizovat populistická řešení, či řešení přijatá na základě nátlaku aktivistických skupin a vlivných lobbistů. Pokud k tomuto nedojde, může se tedy stát, že se dostaneme do situace, že energie bude dost, ale budeme ji nakupovat za podstatně zvýšenou cenu.“

Existují již někde na světě větší „ostrovní sídliště či ostrovní čtvrti“, které jsou zcela nezávislé na dodávkách elektřiny, tepla, vody…? Kde?

Pokud je Vaše otázka směřovaná na tzv. off‑the‑grid komunity, tak těch je ve světě dost. Jedna z nejznámějších je v současnosti asi Regen Villages (https://www.regenvillages.com). O podobném kompletním off‑the‑grid řešení v rámci intravilánu městského systému, které by bylo dlouhodobě naprosto nezávislé na zbytku příslušné městské infrastruktury, nevím. Bavíme‑li se tedy o části   města, tak asi taková neexistuje, jelikož to ani nedává smysl. Budovat komplexní infrastrukturu kolem těchto samostatných ostrůvků v rámci městského systému, aniž by byly částí celého systému, by vše velmi komplikovalo. Rovněž by například nemohly využívat služby virtuální baterie, které poskytuje distributor a jiných výhod napojení na grid. Tyto ostrovní systémy musí být vytvářeny na jiném principu. Jako například součást již výše zmiňovaného energy gridu.

S množstvím dat bude růst potřeba datových center. Kde se pro taková datová centra vezme silný zdroje elektrické energie? Stejně tak i rozvoj elektromobility bude potřebovat masivní rozvoj sítí. Víme přitom, jak časově náročná je výstavba distribučních soustav.

Toto jsou dost obecně položené otázky. U datových center žádný problém nevidím, pokud budou integrované do okolního systému měst, kde jsou lokalizované. Teď neberu v úvahu datové centrum někde na dně oceánu, kde je tento problém specifický a musí tak být i řešen. Jsou‑li součástí měst, je možné využít přebytkového tepla pro optimalizaci energetické spotřeby v jejich okolí, kde energii zase ušetříme. Rovněž si vypomůžeme jinými alternativními zdroji energie a jejím uložením do nějakého typu energetického skladu, chcete‑li baterky. Jiné je to však u elektromobility. Myslím si, že i když je dnes nejhlasitěji podporovaná, tak jsou zde ještě jiné zdroje, které jí budou konkurovat. Je celkem možné, že ten problém, kterého se obáváme, nebude tak veliký. Pokud by ovšem nastal, je nutné hledat, jak ušetřit tento zdroj energie jinde, tedy například v oblasti průmyslu a stavebnictví. Nic jiného by nám prostě nezbylo. Já osobně věřím, že nás může v nedaleké době příjemně překvapit řešení, jak tento problém zvládnout.

Aby bylo město chytrým, musí existovat i logická dopravní infrastruktura. Nemyslíte si, že některé současné stavební projekty městských částí postrádají právě tuto infrastrukturní část, pak třeba dochází k tomu, že doprava v dané lokalitě kolabuje.

Pokud se chceme obecně bavit o chytrém městě či vesnici, jde hlavně o komplexitu technické infrastruktury. Pro posouzení současných projektů bychom se museli bavit o každém z nich zvlášť a velmi konkrétně. V případě, že město má dobře zpracovaný strategický plán rozvoje a rovněž územní plán je aktualizován tak, aby s ním byl v jednotě, tak by se toto mělo stávat jen výjimečně. To však neznamená, že pro určité časové období může výstavba dopravní infrastruktury skutečně následovat až po realizaci jednotlivých developerských projektů. Jak můžete vidět třeba v Praze, máme již mnoho desítek let vyprojektovaný dopravní okruh, jehož část byla realizovaná a perfektně slouží svému účelu, ale jeho dokončení je z mnoha důvodů, včetně těch politických, skoro nemožné. Kromě nově budované dopravní infrastruktury je třeba modernizace té stávající a to může být (ve vztahu ke svému okolí) například historickému jádru, veliký problém.

Existují i „chytré vesnice“? Je to taky budoucnost nebo se prostě všichni lidé časem přestěhují do obrovských měst a ves nice zaniknou?

Začnu od konce. Samozřejmě z veliké většiny nezaniknou. Ně‑ které určitě ztratí svojí původní sociologickou strukturu, ale pokud si zachovají dostatečný potenciál založený na místní specifice a budou ochotny spolupracovat v rámci přirozených vztahů se svým okolím, tak se naopak můžeme dočkat jejich revitalizace. Lidé se běžně stěhují směrem k přirozeným gravitačním centrům v jejich regionech a někdy až do těch největších měst. Mnohdy ale najdou po letech cestu zpět. Nebo „Pražáci“ zajistí alespoň víkendovou populaci, která v místě chybí. Zde je jenom potřeba, aby se adekvátním způsobem daňově podíleli na rozvoji místa, kde tráví své víkendy, což je třeba zajistit změnami v zákonech.

„Stát se musí zásadně podílet na financování výstavby potřebné infrastruktury, která podpoří rozvoj těchto menších měst a obcí. Hlavně výstavbou moderních distribučních sítí a digitalizací stávajících. Tím i podpořit vznik tzv. chytrých vesnic.“

Otázka na závěr… Jací lidé, s jakými vlastnostmi, by měli žít v chytrých městech? A jací by tam žít neměli nebo nemohli?

Moje odpověď bude velmi subjektivní. Podle toho, jací lidé budou ve městech žít, tak bude rozvinuté a otevřené svému rozvoji na základě inovativního způsobu myšlení jejich obyvatel a vede‑ ní města, včetně způsobu finančního a byznysového rozvoje dané‑ ho místa. Ty ostatní, které nic z tohoto nezajímá, určitě nikdo vyhánět nebude. Pokud však z nějakého důvodu tato skupina získá převahu, může to pro budoucnost daného města být veliký problém. Pokud jejich cílem nebude z něho vytvořit skanzen.

Ing. Stanislav Cieslar šéfredaktor časopisu KONSTRUKCE

Úspory v energiích, komfortnější a bezpečnější život díky IoT

IQRF Alliance z.s., jakožto partner Centra města budoucnosti, publikovala zajímavý článek o Úsporách v energiích, komfortnějším a bezpečnějším životu díky IoT. Na článek se můžete podívat v odkazech níže

https://www.root.cz/pr-clanky/uspory-v-energiich-komfortnejsi-a-bezpecnejsi-zivot-diky-iot/

https://www.lupa.cz/pr-clanky/uspory-v-energiich-komfortnejsi-a-bezpecnejsi-zivot-diky-iot/

Ztracené město budoucnosti – The lost city of the future

Partner CCF, nakladatelství WPremium event, ve svém dubnovém vydání časopisu Development News 4/2021 věnuje jeden článek projektu MILTOWN – město budoucnosti. Pprojekt byl pro Středočeský kraj zpracován pod vedením ing. arch. Michala Postráneckého v rámci CCF CIIRC. Děkujeme panu Arnoštu Wagnerovi, který zařadil toto téma o (ne)budoucnosti tohoto projektu do jednoho z titulů, který i v této nelehké potemnělé době, stále vydává.

Odkaz na celé vydání : Development News 4/2021

Strategický partner

Středočeský kraj

Středočeský kraj

 

Středočeský kraj je územně správní jednotka České republiky, která vznikla 1. července 1960 na základě zákona č. 36/1960 Sb., „o územním členění státu“ ze dne 11. dubna 1960. Od 1. ledna 2000 vznikl a souběžně existuje na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb. také samosprávný celek se stejným názvem i územím. Středočeský kraj a Praha jsou jediné dva samosprávné kraje, jejichž území je shodné jako u dříve vzniklých územně-správních krajů.

Středočeský kraj je svébytný region nacházející se v samém středu Evropy a těsném sousedství hlavního města České republiky – hl. m. Prahy. Současně je Středočeský kraj jedním z hospodářsky nejvýznamnějších regionů České republiky a regionem s významným potenciálem dalšího rozvoje. Středočeský kraj preferuje především kvalitní investice zaměřené na výrobu a služby s vyšší přidanou hodnotou, vědu a výzkum.

Region disponuje širokou nabídkou investičních příležitostí. Zóny skýtají možnost realizace nových investic buď do volných nebo zčásti obsazených území. Velký důraz je kladen na využití brownfieldů. Kromě realizace a podpory konkrétních projektů revitalizace brownfieldů se Středočeský kraj podílel na několika samostatných výzkumných projektech zaměřených na problematiku deprimujících zón.

Středočeský kraj a CIIRK mají v úmyslu vyvíjet společné úsilí v podpoře a posílení výzkumných kapacit CIIRC v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC).

Tato činnost bude zaměřena na oblasti vývoje sběru a analýzy dat, poskytování datových služeb a strukturovaných datových výstupů a open data, testování jevů a procesů v daném území pomocí využití simulačních modelů, následnou vizualizaci dosažených výsledků, za pomoci užití nových zobrazovacích metod, jako je rozšířená a mixovaná realita, výroba aplikací pro vizualizaci inteligentních měst a jejich částí až do úrovně inteligentních budov a jejich okolí. Společným cílem obou stran je zviditelnění nových konceptů života ve městech všech velikostí, v urbanizované krajině a rozvoj stávající a implementujíce nové technické infrastruktury podporující kvalitativní zlepšení života jedince a celé společnosti všech vrstev v rámci konceptu Společnost 4.0.

Kontakty:

Středočeský kraj
Zborovská 11, Praha 5 150 21
www.kr-stredocesky.cz

Kontaktní osoba

Karel Piškule
karel.piskule@kr-s.cz

Partneři

Aplis Solutions s.r.o.

Aplis Solutions s.r.o.

 

Jsme součástí skupiny firem Aplis, udržujeme a rozvíjíme naše jedinečné softwarové řešení APLISO. Od roku 2015 se zabýváme projekty v oblasti SmartCities a Průmyslu 4.0.

APLISO je otevřená integrační platforma pro projekty SmartCities a Průmysl 4.0.
APLISO má modulární design. Dva moduly jsou obzvlášť užitečné pro „smart“ projekty:

Modul IoT

V rámci APLISO IoT modulu je jedinečně zabezpečená integrace dat a automatizace procesů.

Hlavní výhody

 • Zjednodušení a zrychlení spolupráce.
 • Automatizace jednotlivých kroků a propojení na existující CRM, ERP a další IT systémy
 • Automatizace kroků mezi organizacemi, které jsou součástí ekosystému.
 • Zapojení dodavatelů (např. dopravce)
 • Řízený přístup k dokumentům a informacím prostřednictvím uživatelských rolí.

Modul BLOCKCHAIN

Modul BLOCKCHAIN pomáhá distribuovaně pořizovat a sdílet věrohodná data, a tak řídit procesy v rámci konkrétního IoT ekosystému spolupracujících subjektů.

Hlavní výhody

 • Vytvoření důvěry v dodavatelském řetězci v rámci ekosystému.
 • Výrazné úspory. Data jednou pořízená jsou sdílená a dostupná ostatním.
 • Jednoznačná odpovědnost. Původce / zdroj dat není pro účastníky anonymní.
 • Sdílená a důvěryhodná data o výrobě a logistice umožnují vyspělé a společné plánování.
 • Rozhodnutí v dodavatelském řetězci jsou synchronizovaná a v reálném čase.

 

Kontakty:

Aplis Solutions s.r.o.
Podbabská 1112/13, Praha 6, 166 24
www.apliso.eu

Kontaktní osoba

Petar Petkov Stanchev, Ph.D.
stanchev@aplis.eu

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o

 

Kontakty:

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o

Bystřice 1312, 739 95 Bystřice nad Olší

www.berndorf-bazeny.cz

 

Kontaktní osoba

David Kaniok, marketing

d.kaniok@berndorf-bazeny.cz

 

 

CENTROPOL ENERGY, a.s.

CENTROPOL ENERGY, a.s.

 

Jeden z nejvýznamnějších dodavatelů elektřiny a plynu v České republice. Poskytuje služby 300 000 odběrných míst v domácnostech, firmách a institucích. Centropol se dlouhodobě umísťuje v první stovce nejvýznamnějších českých firem v žebříčku, který vyhlašuje Sdružení Czech TOP 100. V roce 2017 přesáhl obrat společnosti sedm miliard korun.

Centropol má ambici být inovativní společností, která chce zvyšovat komfort svých zákazníků a zároveň přispívat ke snižování spotřeby energií a udržitelnému rozvoji našich měst. Během nejbližších let se má zvýšit počet smart domácností ze současných 170 tisíc na 507 tisíc, proto Centropol chce zaujmut roli integrátora chytrých řešení pro domácnosti a obce a napomoci zavádění smart technologií v ČR. Dle propočtů Centropolu spotřebitelé díky nim mohou dosáhnout úspor ve výši až 50 % nákladů na osvětlení a až 30 % nákladů na topení v budovách.

Mezi strategické plány Centropolu patří úzká a dlouhodobá spolupráce se špičkovými firmami a odborníky zaměřujících se na chytré technologie. Urychlení jejich zavádění do domácností a do praxe měst a obcí napomůže výměna zkušeností akademické sféry a soukromého a veřejného sektoru. Významnou roli v tom sehrává Centrum města budoucnosti jako jedinečná platforma, kde Centropol chce aktivně působit.

„Centropol je hrdým podporovatelem Centra od samého počátku vzniku této myšlenky. Máme ambice být inovativní společností, která chce neustále zvyšovat komfort svých zákazníků a zároveň přispívat ke snižování spotřeby energií. Myslíme i na budoucnost trochu vzdálenější, jsme zapojeni do diskuzí o chytrých městech budoucnosti. Spolupráce se špičkovými odborníky jistě pomůže tomu, aby se naše plány co nejdříve protnuly s realitou,“ říká Aleš Graf, majitel Centropolu.

Centropol pomáhá překonávat současné bariéry v přijímání smart technologií mezi spotřebiteli. Za klíčové považuje zvýšení poměrně slabé energetické gramotnosti Čechů (jen 35 % občanů rozumí cenám energií, STEM/MARK 2018). Již nyní Centropol trpělivě vysvětluje zákazníkům, že úsporné technologie nesníží jejich pohodlí (59 % lidí upřednostňuje domácí pohodlí před snížením nákladů na vytápění, Honeywel 2017), pouze sníží jejich měsíční výdaje na energie.

Podle průzkumu Centropolu z letošního roku zavádění smart technologií brání obavy zákazníků z vysokých finančních nákladů a technických složitostí. Brzdou technologických inovací a jejich dynamičtějšího zavádění jsou i výběrová řízení na nejnižší cenu a nekomplexnost přístupu měst a obcí. Tyto myšlenky opakovaně zazněly na Smart region tour 2018 při setkáních se starosty obcí v jednotlivých krajích, kterého se Centropol aktivně účastnil.

Centropol se sám přizpůsobuje technologickým výzvám, chystá například použití chytrých technologií ve svých zákaznických centrech v krajských městech.

O společnosti Centropol

Centropol je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů elektřiny a plynu v České republice. Obsluhuje na 300 000 odběrných míst z řad domácností, firem a institucí. Firma se dlouhodobě umísťuje v první stovce nejvýznamnějších českých firem v žebříčku, který vyhlašuje Sdružení Czech TOP 100. V roce 2017 přesáhnul její obrat sedm miliard korun. Majitelem a jediným akcionářem je český podnikatel Aleš Graf. Centropol je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR a zakládajícím členem Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE).

Kontakty:

CENTROPOL ENERGY, a.s.
Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem, 100 01
www.centropol.cz

Kontaktní osoba

Aleš Pospíšil, manažer vnějších vztahů společnosti Centropol
pospisil@centropol.cz

České radiokomunikace, a. s.

České radiokomunikace, a. s.

 

O společnosti

Jsme poskytovatelem unikátní televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury. Od roku 2016 také infrastruktury pro internet věcí. U všech našich služeb klademe důraz na kvalitu, stabilitu a vysokou bezpečnost.

Jak se dá internet věcí využít?

 • Vyřešte parkování, odečty spotřeby, odpady a mnoho dalšího bez nutnosti budování drátové infrastruktury.
 • Staňte se chytrým městem a poskytujte větší komfort svým obyvatelům.
 • Podporujte vzdělávání i podnikání ve svém regionu pomocí bezdrátových technologií moderní doby.

Proč naše LoRaWAN síť?

 • Nízká spotřeba baterie
 • Dlouhá životnost
 • Cenově dostupné řešení
 • Dlouhá výdrž baterie

Další výhody využití CRA infrastruktury

 • Pokrytí dle potřeb – vlastní infrastruktura nám umožňuje pružně reagovat na potřeby pokrytí sítí prakticky kdekoliv. Spojte se s námi a zkonzultujte s námi váš projekt.
 • Nezávislý Cloud – kromě IoT sítě nabízíme také další služby, mimo jiné i CRA IoT cloudu. Ten je technologicky neutrální službou, lze ji využít pro jakoukoliv platformu a je rovněž kompatibilní s analytickými a business intelligence nástroji třetích stran.
 • Certifikace – základem každého IoT ekosystému je senzor. Abychom zajistili bezproblémový provoz zařízení, IoT zařízení u nás testujeme a certifikujeme. Hledejte samolepku CRA IoT certified.

Kontakty:

České Radiokomunikace, a.s.
Skokanská 2117/1, Praha 6, 169 00
www.cra.cz
iot@cra.cz

Datasys s.r.o.

Datasys s.r.o.

 

Již 25 let se zabýváme komplexními implementačními a integračními IT službami, telekomunikací a vývojem na zakázku. Jsme Váš silný a spolehlivý partner v mnoha oblastech IT. Nabízíme Vám inovační řešení, dlouholeté zkušenosti a vyškolené profesionály s osobním přístupem. Nepřetržitá technická podpora je pro nás samozřejmostí.

Metropolitní Monitoring

Vnímáme potřeby měst a reagujeme na ně technologicky inovativními přístupy. Přinášíme efektivní vizualizační, reportingový a administrativní nástroj pro senzory i aktory metropolitní IoT sítě, který zpracovává Big Data a plně podporuje transparentní koncept Open Data. Platforma zvyšuje bezpečnost, informovanost i pocit pohodlí. Dovoluje proaktivně reagovat na nejrůznější podněty a vyznačuje se prediktivní a tím úspornější údržbou. Realizovanou infrastrukturu lze pro integraci flexibilně nabídnout dalším subjektům. Vše je zkrátka nachystáno tak, aby byly spokojeny všechny zainteresované strany – města, obyvatelé, provozovatelé veřejné infrastruktury i další subjekty.

Jak to funguje

Řešení je koncipováno jako zobrazovací a řídicí nástroj, který není závislý na konkrétní komunikační platformě. Lze do něj integrovat veškeré datové zdroje (bezpečnostní systémy, veřejné osvětlení, kritická infrastruktura, environmentální senzory, e-mobilita atd.). Bezpečnost systému je zajištěna plným šifrováním AES 2048 bitů.

Modelové situace

Chytrý a bezpečný park

 • veřejné osvětlení
 • Sledování stavu ovzduší
 • Wi-fi konektivita
 • Informace a navigace
 • Zvýšení bezpečnosti

Moderní parkování

 • Snadné nalezení volného parkovacího místa
 • Snížení tvorby kolon
 • Vizualizace a grafy vytížení
 • Spokojenost řidičů

Zdravé budovy

 • Sledování kvality prostředí (CO2, teplota, vlhkost, hluk, osvětlení)
 • Chytré aplikace
 • Sdílení informací

Kontakty:

DATASys s.r.o.
Jeseniova 2829/20, Praha 3, 130 00
www.datasys.cz

Kontaktní osoba

Pavel Pešek, Key Account Manager
pesek@datasys.cz

GEN61 s.r.o.

GEN61 s.r.o.

 

Kontakty:

GEN61 s.r.o.

Na Ořechovce 184/16, Střešovice, 162 00 Praha 6

 

Kontaktní osoba

ing. arch. Michal Postránecký

postranecky@gmail.com

IQRF Alliance z.s.

IQRF Alliance z.s.

 

IQRF Alliance je tým spolupracujících firem a institucí, které vytvářejí ekosystém interoperabilních IQRF zařízení a souvisejících cloudů, softwaru, služeb, mobilních aplikací, integračních platforem apod.

Členové aliance se zabývají v oblasti chytrých měst například monitoringem dopravy, parkování a průjezdu vozidel, pomáhají zajistit bezpečnost na železnicích či monitorují kvalitu venkovního ovzduší.

V oblasti chytrých budov zjišťují např. parametry vnitřního ovzduší ve školách, úřadech, nemocnicích, farmách, sklenících, automaticky řídí vzduchotechniku nebo ovládají světelné a tepelné podmínky v budovách.

V oblasti průmyslu například vhodně hlídají a upravují podmínky v pracovním prostředí (teplota, vlhkost vzduchu, atd.), zjišťují pozici strojů ve výrobních halách a hlídají bezpečnost práce.

Internet věcí s využitím technologie IQRF má nepřeberně mnoho možností. Pro lepší představu lze nahlédnout do případových studií zveřejněných na webu IQRF Alliance – www.iqrfalliance.org/case-studies, případně navštívit výroční konferenci IQRF Summit (www.iqrfsummit.org).

Kontakty:

IQRF Alliance z.s.
Průmyslová 1275, Valdické Předměstí, Jičín, 506 01
www.iqrfalliance.org
www.iqrf.org

Kontaktní osoby

Jan Vašta
jan.vasta@iqrf.org

Ivona Spurná
Ivona.spurna@iqrfalliance.org

KAPEX s.r.o.

KAPEX s.r.o.

 

Kontakty:

KAPEX s.r.o.

Sídlo: Matějská 2544/26, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Kancelář: Lužná 591/4, 160 00 Praha 6

www.kapex.eu

 

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Kaněra – jednatel

kanera@kapex.eu

 

M.C.TRITON, spol. s.r.o.

M.C.TRITON, spol. s.r.o.

 

 • Jsme česká společnost se silnou znalostí lokálního trhu
 • Jsme tým zkušených manažerů z praxe
 • Navrhujeme funkční řešení a zavedeme jej do praxe
 • Měníme a rozvíjíme postoje lidí ve firmě
 • Poskytujeme interim manažery

 

PŘINÁŠÍME FIRMÁM ODPOVĚDI A ŘEŠENÍ NA TYTO OTÁZKY:

STRATEGIE
Podstatou strategie je odlišení. Máme ji? Rozumí jí naši lidé? Pomáhá nám v řízení firmy a prodeji produktů?

OBCHOD A MARKETING
Je náš obchodní model dostatečně výkonný? Pracujeme dobře se vztahy, vytěžujeme potenciál zákazníků? Obsluhujeme dobře největší zákazníky?

VÝROBA
Jak zkrátíme výrobní časy? Jak snížíme prostoje? Jak zapojíme lidi do zefektivňování? Jak pomůžeme mistrům ve vedení lidí?

PROCESY A ŘÍZENÍ
Umíme zajistit, aby každá práce měla smysl a svého zákazníka? Je průběh zakázky firmou efektivní alespoň jako u nejlepší konkurence?

LIDÉ
Máme kompetentní, motivované a loajální lidi? Umíme je rozvíjet a vychovávat si nástupce? Jak být úspěšným lídrem?

HODNOTA FIRMY
Jak připravit firmu na prodej nebo vstup strategického partnera? Co zvedne hodnotu firmy? Máme firmu předat dětem/managementu nebo ji prodat?

INTERIM MANAGEMENT
Jak rychle stabilizujeme chod v určitém útvaru? Co můžeme dělat, když nemůžeme obsadit klíčovou pozici? Jak dobře odřídíme změnu?

ZÁSOBY A LOGISTIKA Jak efektivní je pohyb zboží a surovin uvnitř společnosti? Jak funguje distribuce zákazníkům či dalším partnerům? Kolik financí nám vážou zásoby?

 

Kontakty:

M.C.TRITON, spol. s.r.o.

Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6

www.mc-triton.cz

 

Kontaktní osoba

Mgr. Kamil Papež, MPA., senior consultant

papez@mc-triton.cz

 

Národní centrum energetických úspor, z.s.

Národní centrum energetických úspor, z.s.

 

NCEÚ je nezisková organizace (Spolek) založená Hospodářskou komorou České republiky (HKČR), Svazem měst a obcí České republiky (SMO ČR) a společností ČEZ, a. s. Organizace je financována svými členy, výnosy z vlastní činnosti a do budoucna také z dotačních titulů EU.

Naší misí je splnění cíle České republiky v oblasti energetických úspor při maximalizaci pozitivních dopadů na českou ekonomiku, kraje, obce, firmy a domácnosti.

Kontakty:

Národní centrum energetických úspor, z.s.
Vratislavova 27/4, 128 00, Praha 2
www.nceu.cz

 

NITES, a.s.

NITES, a.s.

 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

CÍLE PROJEKTU

Provozní náklady na veřejné osvětlení jsou jednou z největších rozpočtových položek a obce mají velký zájem o snižování nákladů pomocí nových technologií. LED lampy veřejného osvětlení s řídicím systémem umožňuje snížení provozních nákladů. Vysoká cena investice do LED osvětlení než v tradiční je překážkou, se kterou se každá obec setkává při řešení tohoto problému.

Jedním z řešení je fázová implementace nových technologii, umožňující maximální benefity za rozumní rozpočet – a) analýz stávajícího stavu, implementace systému správy aktivů veřejného osvětlení (lampy, sloupy, stožáry, atd) a systému řízení veřejného osvětlení (zapínání a vypínání podle kalendáře, GIS, zobrazení  základních informací o aktivech), b) výměna starých lamp (NaHP nebo Hg, halogeny lampy) na nové LED lampy a jejích implementace do stávajícího systému řízení.

KRÁTKY POPIS PRODUKTŮ

Správa majetku (Asset management and Fild Activity Management) – základní modul pro inventarizace majetků veřejného osvětlení, popis všech druhů majetků, jeho koordinát a základní informace o daty výroby, instalace, poslední preventivní údržby, organizace údržby a kontroly její kvality. Účel modulu je správně řízení majetku, jeho údržby a základní registr pro grafickou interpretaci v GIS.

Systém řízení osvětlení – modul pro dálkové řízení veřejným osvětlením. Pro systémy se starými lampami, řízení linii napájení, měření spotřeby přes chytré měřiče a dálkové řízení přes GSM/GPRS signál.

LED lampy umožňují individuální řízení a kontrolu všech svítidel.

KLIENTSKÉ VÝHODY

Klasické lampy: menši investice, fázování implementace nových technologii, organizace údržby a jejích automatizace, lepší osvětlení, dálkové řízení, alarmy pro údržbu (vyšší nebo nižší spotřeba elektřiny), měření spotřeby elektřiny a její dálkové odečtení

LED lampy: lepší světelné charakteristiky, vyšší bezpečnost, nižší provozní náklady až o 70% (menší spotřeba elektřiny a jejích delší životnost); nižší náklady na údržbu a servis, lepší kontrola spotřeby každé lampy a komerčních strat, větší možnosti řízení (intensita, zapínání a vypínání každé lampy, individuální profily osvětlení, přednastavené profily, potenciální integrace s dalšími městskými systémy.

DŮVODY PROJEKTU

Přechod s klasického na LED veřejné osvětlení nese značné investiční náklady na infrastrukturu, které často bývají hlavním důvodem proč obce neinvestují do nových technologii. Návratnost investicí na nové úsporné technologie je mezí 7-10 let. Přechodové řešení umožňují využití základních výhod nových technologii, s minimálními investicemi.

Důvody pro přechod na LED: nízká spotřeba elektřiny; nízké náklady na údržbu a servis; vysoká úroveň automatizace a řízení, kontrola komerčních ztrát. Důvody proč obce nezačínají přechod na LED: vysoká investice. Přechodové řešení: řízení majetkem, údržba, řízení osvětlením, nízké investiční náklady

SERVISY KTERÉ NABÍZÍ NITES

Přechodový řešení: NITES nabízí Systém řízení a monitoringu veřejného osvětlení, s pod modulem Správa majetku. Implementace systému, a školení personálů. Všechny nabízené softwarové produkty jsou majetkem NITES.

Přechod na LED lampy: Upgrade systému řízení a monitoringu veřejného osvětlení. Integrace nových LED lamp do systému řízení.  Organizace financování nákupu LED lamp a implementace systému (kreditní linie, PPP)

 

Kontakty:

NITES, a.s.

Masarykovo náměstí 5, 256 01 Benešov

www.nites.eu

Kontaktní osoba

Štěpán Alexa

stepan.alexa@nites.eu

Pocket Virtuality

Pocket Virtuality

 

Naše společnost se zabývá vývojem v oblasti rozšířené a virtuální reality. Především jde o 3 projekty, které jsou v této matici.

Fata Morgana je systém pro vydálenou přítomnost, který umí „teleportovat“ vzdáleného odborníka na fyzické místo, aby zde mohl pomoct obsluze, hodí se zejména pro kritické situace, k údržbě infrasturktury a podobně.

Holografický stůl je systém který umožní sledovat a manipulovat s datovými podklady v prostoru, zlepšit tak přehlednost. je vhodný tam, kde je nutný nějaký pokročilý online dohled nebo plánování.

Přímá komunikace člověk-stroj je technologie na které teprve pracujeme, umožní pomocí brýlí pro rozšířenou realitu přímo ovládat a kontrolovat zařízení v místě, například sensory, a infrastrukturu v budovách.

Kontakty:

Pocket Virtuality a.s.
Muchova237/15, Praha 6, 160 00
www.pocketvirtuality.com

Kontaktní osoby

Jaroslav Zvonař
jaroslav.zvonar@pocketvirtuality.com

Jan Hovora
honza.hovora@gmail.com

QELPro Smart lighting

QELPro Smart lighting

 

Naše společnost se zabývá třemi provázanými činnostmi.

Veřejné osvětlení

 • vývoj, výpočty, návrhy, realizace
 • výroba LED svítidel
 • komplexní řešení obnovy světelné soustavy měst a obcí
 • řízené LED osvětlení ve dvousměrném systému ovládání s automatickým hlášením závad

Chytrá kancelář starosty (řízení města z jednoho místa na bázi IoT GW)

 • veřejné osvětlení
 • kamery – bezpečnostní systémy
 • infrastruktura (hydranty, záplavová čidla, dálkové odečty)
 • environmentální senzory (kvalita ovzduší, meteorologické údaje)
 • e-mobilita, senzory obsazenosti parkovacích míst

GHOST GUARD zařízení z projektu Safe highway, znemožňující vjezd vozidel do protisměru dálnice.

Spolupracujeme:

 • Datasys
 • TECO
 • CCF CIIRC Center of City Of the Future

Kontakty:

Q-EL Pro s.r.o.
Tovární 121/10, 362 25 Nová Role
www.qelpro.cz

Kontaktní osoba

Karel Slaba, obchodní ředitel
slaba@qelpro.cz

Středočeské inovační centrum, spolek

Středočeské inovační centrum, spolek

 

Kontakty:

Středočeské inovační centrum, spolek

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

www.s-ic.cz

Kontaktní osoba

Ing. Petr Zemánek

zemanek@s-ic.cz

 

Connecting Global – Solubag

Connecting Global – Solubag

 

Kdo jsme

Inovativní společnosti, které integrují různé protagonisty do výroby, vývoje a masifikace – Marketing nových technologií
V procesu integrace různých protagonistů máme v úmyslu dát větší sílu řešení, technologickému, inovativnímu a akademickému. To znamená být schopen řešit potřebu s technologickým řešením, s aspekty ekonomické ziskovosti a v akademickém rámci, který zajišťuje etiku umístění těchto řešení ve společnosti.
Naše zkušenosti pocházejí z 12 let práce s řešeními v oblasti M2M. Machine to Machine Konkrétně ve vertikální správě vozového parku. Odtud se dostáváme k IOT, Smart City.
Naším severem je učinit procesy zelenějšími, šetrnějšími k životnímu prostředí a životu naší společnosti.
S nástrojem vizualizace vzdálených procesů spravovaných prostřednictvím dat. Vytváření větší účinnosti, řešení a čištění. Efektivnější více zeleně více lidské.

S čím pracujeme

Technologické inovace, hardwarový, softwarový a užitný model.
Solubag
LiFI
Beprevent
Conforti – Injekce bez bolesti

Naše projekty

Jediné skutečné řešení plastu Solubag. Chytrý materiál
IOT- Beprevent
Lifi – vývoj nové inteligentní konektivity

Kontakty:

Kyosun Europe s.r.o.
U Elektry 203/8, 190 00 Praha 9
www.solubag.cz

Kontaktní osoba

Silvie Gargulak
Info@solubag.eu

WERO Energy, a.s.

WERO Energy, a.s.

 

Společnost Wero Energy se dlouhodobě zabývá návrhy a realizací energetických úsporných řešení formou EC a EPC kontraktů.

Je součástí firem skupiny Wero, kam dále patří společnosti:

Wero Water Management – řeší problematiku úspor v oblasti hospodaření s vodními zdroji

Wero Water Service – byla vytvořena za účelem poskytování servisních služeb a vývoje specializovaných zařízení v oblasti úpravy vody a aplikace bezchlorových prostředků na úpravu bazénových vod. V současné době rovněž provádí prostorovou aplikaci moderní polymerové dezinfekce.

Kontakty:

WERO Energy, a.s.

Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1

www.weroenergy.eu

Kontaktní osoba

Jaroslav Ďuriš, generální ředitel

duris@wero.eu

Spřátelené subjekty

Asociace poskytovatelů provozních úspor, z.s.

Asociace poskytovatelů provozních úspor, z.s.

 

Kontakty:

Asociace poskytovatelů provozních úspor, z.s.

U staré školy 115/2, Staré Město, 110 00 Praha 1

Panská 891/5, 110 00 Praha 1

www.appu-uspory.eu

Kontaktní osoba

Veronika Dospělová, tajemník asociace

dospelova@appu-uspory.eu

 

Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, z.s.

Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, z.s.

 

MISE

Posláním Asociace je šíření a prosazování aplikace robotiky, telemedicíny a kybernetiky pro oblast rehabilitace, lékařství a asistivních technologií v klinické, domácí a komunitní péči, v péči dočasně nebo trvale zdravotně znevýhodněné populace.

VIZE

Asociace se věnuje zlepšení porozumění lidským, sociálním, organizačním, technologickým a udržitelným aspektům dočasně nebo trvale zdravotně znevýhodněné populace a jejich vzájemné závislosti a interakci ve společnosti.

Kontakty

Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, z.s.

Mezi školami 2320/4, 158 00 Praha 5 – Stodůlky

www.artak.cz

Kontaktní osoby

Jakub Pětioký

artak@artak.cz

Hynek Čech

office@artak.cz

Město Jindřichův Hradec

Město Jindřichův Hradec

 

Jindřichův Hradec je malebné dvacetitisícové město zasazené mezi kopečky zvedající se Vysočiny a půvabnou krajinu jihočeských rybníků. Historické centrum, největší mechanický betlém na světě, známé úzkokolejky, ale třeba i kompletně zrekonstruovaná hvězdárna prof. Františka Nušla s brusu novým moderním planetáriem představují přirozený magnet pro návštěvníky nejrůznějších zájmů.

Na rozdíl od jiných měst se však Jindřichův Hradec nikdy nestal turistickým ghettem. V centru zůstal zachován běžný civilní život místních obyvatel, kteří zde bydlí, pracují, nakupují, chodí do škol i se baví. V rámci zvyšování kvality občanského života uzavřela Rada města Jindřichův Hradec v prosinci 2019 Memorandum o spolupráci s CIIRC – CMB.

Cílem uzavřené spolupráce je řešení inteligentních budov, inovace v oblasti infrastruktury a zlepšení služeb pro obyvatele města Jindřichův Hradec. V rámci kooperace budou identifikovány a navrženy postupy pro inovativní řešení funkčního městského a příměstského prostoru. Nejdále prozatím postoupila spolupráce s vybranými firmami na přípravách automatického větrání oken ve školních třídách v závislosti na koncentraci CO2 (vydýchaném vzduchu).

Další potenciál součinnosti mezi městem Jindřichův Hradec a CIIRC – CMB skýtá v uplynulém roce instalované nové pouliční osvětlení na největším sídlištním celku. Nové osvětlovací body se zdrojem LED umožňují regulaci světelného toku, tzn. jeho postupného tlumení v nočních hodinách. Toho je využíváno od spuštění nové osvětlovací soustavy. Využití dalších nadstavbových sofistikovaných funkcí a jejich aplikace do postupně modernizovaného osvětlení v ostatních městských částech nabízí  prostor pro budoucí formy spolupráce v rámci Memoranda.

 

Kontakty:

Městský úřad Jindřichův Hradec

Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec

www.jh.cz

 

Kontaktní osoba

Ing. Petr Kolář, odbor kanceláře starosty, oddělení organizační

kolar@jh.cz

Sabina Langerová

inspirace@esnet.cz

Ing. Bohumil Komínek

kominek@jh.cz

 

 

 

Město Mníšek pod Brdy

Město Mníšek pod Brdy

 

Mníšek pod Brdy leží 12 km jižně od okraje Prahy na dálnici D4 směřující z metropole směrem na Strakonice. K 1. lednu 2019 měl 5 832 obyvatel. Je přirozeným centrem regionu, nachází se v něm hustá síť cyklotras a turistických stezek. Pro své lesnaté okolí a dobrou dostupnost je také oblíbenou sídelní adresou.

Městečko na úpatí brdského masivu se pyšní státním zámkem a jeho parkem s řadou zajímavých dřevin a stromů. Mníšecký zámek nabízí dva na sebe navazující prohlídkové okruhy, které zájemce provedou reprezentačními místnostmi s kaplí nebo soukromými pokoji posledních majitelů z rodu Kastů. V tamním romantickém prostředí je možné uspořádat svatební obřady. Zvláštností stavby je skutečnost, že má čtyři rohy, ale pouze tři nárožní věže. Na náměstí pojmenovaném po zdejším rodáku spisovateli F. X. Svobodovi stojí kostel sv. Václava a farnost.

Unikátní je barokní areál Skalka tyčící se nad městem s kostelíkem sv. Maří Magdalény, klášterem a rekolekčním domem (poustevnou), které vzájemně propojuje 14 kapliček křížové cesty. Skalka je unikátní krajinný prvek, jehož význam nebyl utlumen ani po desítkách let trvající nacistické a následně komunistické totality. Po obnově v 90. letech nabývá významu opět nejen ve smyslu krajinotvorném, ale také duchovním a kulturním. Probíhá tam řada akcí – výstavy, koncerty i svatební obřady. O červencové Skalecké pouti je v areálu sloužena mše svatá. Město Mníšek pod Brdy rozhodně stojí za návštěvu nejen při této tradiční akci. Každý turista je zde vítán po celý rok.

Kontakty:

Městský úřad Mníšek pod Brdy
Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, 252 10
www.mnisek.cz

Kontaktní osoba

Mgr. Jaroslav Pešice, vedoucí odboru kanceláře starostky
jaroslav.pesice@mnisek.cz

Městská část Praha 15

Městská část Praha 15

 

Městská část Praha 15 leží v jihovýchodní části hl. m. Prahy. Vznikla dnem komunálních voleb 18.11.1994 spojením katastrálních území Horní Měcholupy a Hostivař s počtem obyvatel (k 30.9.2010) 30.891 a rozlohou 1.026 ha.

Do její správní působnosti náleží dle Statutu hl. m. Prahy od 1.7.2001 ještě další čtyři městské části Praha – Dolní Měcholupy, Dubeč, Petrovice a Štěrboholy. (Do 30.6.2001 to bylo devět městských částí). Celková rozloha činí 2.820 ha s celkem 44.492 obyvateli (k 30.9.2010 dle ČSÚ).

 

Kontakty:

Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

www.praha15.cz

 

Kontaktní osoba

Ing. Petr Neumann, místostarosta

petr.neumann@praha15.cz

 

Nadace ABF

Nadace ABF

 

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Nadace ABF) vznikla v roce 1990 na základě podnětu Mezinárodní unie stavebních středisek (UICB), která má přidružený statut k OSN jako doporučená forma rozvinutí Českého centra stavebních informací. Nadace ABF byla zaregistrována 30. 11.1990 pod č.j. 9/90 reg. nad. a dle nového zákona 227/97 Sb. O nadacích byla registrována Krajským obchodním soudem v Praze oddíl A, vložka 68, dne 28.12.1998. Nadace ABF a je od 31. 12. 1991 právním nástupcem Československého střediska výstavby a architektury, které fungovalo v letech 1968 – 1991 a oslavila proto v loňském roce 50 let od svého založení.

Činnost Nadace ABF je zajišťována nadačními programy: z nichž jsou aktivní v současné době zejména:

Česká stavební akademie, program celoživotního vzdělávání, v němž Nadace ABF organizuje ročně kolem stovky vzdělávacích seminářů, kurzů a konferencí s roční návštěvností 2-3 tisíce posluchačů.

Program Domu ABF na Václavském náměstí 833/31, kde Nadace ABF dále spolu se svými partnery spolupořádá a zprostředkuje dalších cca 100 vzdělávacích programů ročně.

Galerie ABF, která organizuje výstavy v Domě ABF (cca 15-20 výstav ročně) a dále zajišťuje cca 10 externí výstavy soutěžních přehlídek Nadace ABF na veletrzích a architektonických a stavebních přehlídek a při pořádání společenských akcí svých partnerů.

Soutěžní přehlídky, z nichž vlajkovou lodí je v roce 2019 již 27. ročník nejprestižnější přehlídky dokončených staveb Stavba roku 2019, do tohoto programu dále patří: hodnocení zahraničních staveb s českou účastí Zahraniční stavba roku 2019, regionální přehlídka Stavba roku Středočeského kraje, hodnocení urbanistických prací Urbanistický projekt roku 2019 a udělování známek kvality pro nejlepší inovace stavebních výrobků, technologií, včetně softwarů, pro stavebnictví pod názvem „VÝROBEK-TECHNOLOGIE pro architekturu a stavitelství“.

Samostatným výstupem hodnocení trhu je Rating RABF, hodnotící kvalitu výrobců, dodavatelů, projektových kanceláří a osob architektů vydávaný jako integrovaná reference na základě 11 odborných přehlídek a hodnocení.

Vědeckovýzkumné programy financované z vlastních zdrojů nebo ze získaných grantů a výzkumných zakázek, které jsou zaměřené na hodnocení kvality ve stavebnictví, podporu a propagaci poznatků v tepelné ochraně budov, fyziky vnitřního prostředí, uplatňování metody BIM a digitalizace procesů a robotizace ve stavebnictví a nástupu principů Smart Cities a ioT, k novému přístupu v hospodaření s vodou, odpady a podobně. Součástí těchto úkolů je i účast na tvorbě legislativních nástrojů pro obor. Základní osou těchto úkol je poznání a předávání zkušeností souhrnně charakterizované jako Stavebnictví 4.0

Programy Nadace ABF jsou otevřeny všem účastníkům procesu výstavby: Projektantům, dodavatelům, výrobcům, státní správě a stavebníkům soukromým i veřejným.

Kontakty:

Nadace ABF
Václavské náměstí č. 833/31, Praha 1, 110 00
www.abf-nadace.cz

Kontaktní osoba

Ing. arch. Jan Fibiger
fibiger@abf-nadace.cz

Nadační fond REGI Base I.

Nadační fond REGI Base I.

 

Nadační fond REGI Base I. pomáhá od roku 2011 novodobým válečným veteránům, vojákům, policistům, hasičům a jejich rodinným příslušníkům.

Zajišťuje pro ně specializovanou lékařskou a rehabilitační péči u nás nebo v zahraničí. Aktivně spolupracuje s renomovanými rehabilitačními ústavy, nakupuje nejmodernější roboticko-rehabilitační pomůcky a přístroje.

Kontakty:

Nadační fond REGI Base I.
Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1
www.regibase.cz

Kontaktní osoba

Hynek Čech – předseda správní rady
info@regibase.cz
775 795 980

Střední škola Průmyslová Smíchov

Střední škola Průmyslová Smíchov

 

Smíchovská střední průmyslová škola se řadí mezi nejprogresivnější školy v České republice. Zabýváme se nejmodernějšími technickými obory jako jsou kybernetická bezpečnost, virtuální realita, 3D tisk, drony, multimédia a v neposlední řadě oblastí IoT. Ve městě budoucnosti budou žít obyvatelé budoucnosti, a tak je nesmírně důležité, aby se právě studenti podíleli na jeho vývoji. Od roku 2018 tak na Smíchově provozujeme laboratoř „Chytrý dům“, kde studenti vyvíjejí a testují nejrůznější IoT řešení.

Kontakty:

Smíchovská střední průmyslová škola
Preslova 72/25, Praha 5, 150 21
www.ssps.cz

Kontaktní osoba

Jan Tesař – vedoucí IoT oddělení
jan.tesar@ssps.cz

Ústav informatiky AV ČR

Ústav informatiky AV ČR

 

Oblast našeho výzkumu

Chování složitých systémů, které se obvykle skládají z mnoha interakčních prvků, nelze vysvětlit jednoduchou extrapolací zákonů popisujících chování jejich částí. Proto je důležité zkoumat, jak vztahy mezi těmito částmi systému dají vzniknout pozorovanému kolektivnímu chování a jak systém interaguje a vytváří vztahy s okolním prostředím. Studium složitých systémů považuje kolektivní nebo systémové chování za základní předmět studia. Proto lze komplexní systémy chápat jako alternativní paradigma k myšlenkám redukcionismu, která se pokouší vysvětlit systémy z hlediska jejich součástí a vzájemných interakcí mezi nimi.

Obor složitých systémů, jako ze své podstaty interdisciplinární oblast, využívá příspěvky z mnoha různých oborů, jako je například studium sebeorganizace z fyziky, analýza spontánního řádu ve společenských vědách, výsledky teorie chaosu a teorie grafů z matematiky, či poznatky o adaptaci z biologie a mnoho dalších. Z toho také plyne, že komplexní systémy se jako oblast výzkumu snaží řešit otevřené problémy v různých oborech, včetně statistické fyziky, teorie informací, nelineární dynamiky, antropologie, informatiky, věd o Zemi, sociologie, ekonomie, psychologie a biologie.

Klíčové výzkumné trendy v naší oblasti

Klíčové trendy odpovídají hlavním vědeckým a technologickým výzvám při výzkumu složitých systémů:

 • potřebě existence spolehlivých metod analýzy komplexních systémů,
 • úsilí o pochopení systémů v různých prostorových a časových měřítkách,
 • dostupnost stále obsáhlejších observačních / experimentálních datových souborů a související potřeby využití vysoce výkonných počítačů a efektivních algoritmů,
 • potřebě integrace datově a teoreticky orientovaných přístupů v modelování komplexních systémů,
 • stále se rozšiřující interdisciplinaritě související s interakcí modelování mezi složitými systémy.

Aplikace

Teoretický výzkum metod pro charakterizaci a modelování komplexních systémů je těsně spjat s výzkumem v řadě oblastí základního či aplikovaného výzkumu, zejména:

 • neurovědy
 • klimatologie
 • environmentální modelování
 • počítačová bezpečnost

Kontakty:

Ústav Informatiky Akademie věd ČR
Pod Vodárenskou věží 271/2, Praha 8 – Libeň, 182 07
www.ustavinformatiky.cz

Kontaktní osoby

prof. Ing. Emil Pelikán, Csc.
reditel@cs.cas.cz

Mgr. Jan Geletič, Ph.D.
geletic@cs.cas.cz

Mgr. Pavel Juruš, Ph.D.

jurus@computerscience.cz

Odborný partner pro komunikaci

AlphaMediA, spol. s.r.o.

AlphaMediA, spol. s.r.o.

 

Kontakty:

AlphaMediA, spol. s.r.o.

Opletalova 23, 110 00 Praha 1

www.alphamedia.cz

 

Kontaktní osoba

Pavel Feigl

pavel.feigl@alphamedia.cz

 

 

Mediální partneři

WPremium event, s.r.o.

WPremium event, s.r.o.

 

DEVELOPMENT NEWS je renomovaný měsíčník, který vychází česko-anglicky již dvacet let a představuje významné developerské projekty s rezidenčním i komerčním zaměřením. Obsah se převážně věnuje administrativním a polyfunkčním objektům, stejně jako ekonomické a legislativní tematice spojené se všemi segmenty trhu s nemovitostmi. Zpracovává náměty týkající se nejrůznějších aspektů této problematiky – od technické přípravy projektu, jeho financování přes architektonické a stavební řešení budov a jejich vybavení technologickými celky, až po finální úpravy interiérů i exteriérů.

DEVELOPMENT NEWS je mediálním partnerem celé řady odborných konferencí, kongresů, výstav, seminářů a sportovních akcí. Svoje odborné zaměření dokazuje i řadou partnerství v odborných institucích, radách a skupinách, například v České radě pro šetrné budovy, Centrum města budoucnosti, Developers clubu, IFMA apod.

Kontakty:

WPremium event, s. r. o.
Jana Masaryka 281/28, Praha 2 – Vinohrady, 120 00
www.developmentnews.cz

Kontaktní osoba

Arnošt Wagner
wagner@wpevent.cz

PRO města a obce

PRO města a obce

 

Měsíčník PRO města a obce přináší užitečné informace nejen pro starosty, hejtmany a volené zastupitele, ale i pro zaměstnance obecních, městských a krajských úřadů. Důležitá fakta pro svou činnost v něm však naleznou rovněž podnikatelé a firmy poskytující výrobky a služby městům, obcím a úředníkům krajských a městských úřadů, magistrátů a státních orgánů. Časopis poskytuje praktické rady a odpovědi na otázky, které cílová skupina čtenářů musí při výkonu svých funkcí řešit.

V jednotlivých rubrikách se časopis pravidelně věnuje problematice hospodaření, financování, řízení, správy a ekonomiky měst a obcí. Odpadovému hospodářství, životnímu prostředí, mezinárodním zkušenostem, rozvoji infrastruktury a regionů a dalším tématům. Součástí předplatného časopisu je elektronický zpravodaj – Newsletter ProMO, který vychází dvakrát měsíčně (v období leden – červen a září – prosinec) a zvýhodněná nabídka celé škály konferencí a workshopů pořádaných naší společností a našimi obchodními partnery.

Kontakty:

PRO města a obce
Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7
www.promestaaobce.eu

Kontaktní osoba

Pavel Černý, šéfredaktor
pavel.cerny@promestaaobce.eu

SYNOPCITY

SYNOPCITY

 

Více informací na: http://www.synopcity.com/cz/

Chci se stát Partnerem CMB / I want to become a CMB Partner

Organizace / Organization

Jméno a příjmení / Full name

E-mail / E-mail adressTelefon / Phone

Komentář / Dotaz

 

 

Rezervace - Laboratoř CMB CIIRC

 

Děkujeme

 

Vaše zpráva byla odeslána

Rezervace – Akce CMB partneři